Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 10 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14 Quốc hội Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-TTCP Quy định quy trình tiếp công dân Tổng Thanh tra Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thông tư số 07/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tổng Thanh tra Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thông tư số 06/2013/TT-TTCP Quy định quy trình giải quyết tố cáo Tổng Thanh tra Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Nghị định số 64/2014/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Nghị định số 76/2012/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật tố cáo Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Nghị định số 75/2012/NĐCP chi tiết thi hành một số điều luật của Luật khiếu nại Chính phủ Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 Quốc hội Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 Quốc hội Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Luật khiếu nại số 02-2011-QH13 Quốc hội Nhà trường - Gia đình - Xã hội , Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực