KẾ HOẠCH Tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 lần thứ 1 năm học 2021-2022

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 176 /KH - THPT HQV

Đông Triều, ngày 23 tháng 09 năm 2021

      

KẾ HOẠCH

Tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng Đội tuyển học sinh giỏi

các môn văn hóa lớp 12 lần thứ 1 năm học 2021-2022

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-SGDĐT ngày 08/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 133/ KH - THPT HQV ngày 09/8/2021 của trường THPT Hoàng Quốc Việt về Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2021-2022; Kế hoạch số 175/ KH - THPT HQV ngày 23/9/2021 của trường THPT Hoàng Quốc Việt về thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2021-2022, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng Đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 lần thứ 1 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.Mục đích

 • Nhằm đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh, qua đó tiếp tục điều chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học tại nhà trường;
 • Tăng cường nghiệp vụ tổ chức thi nói chung, thi học sinh giỏi nói riêng;
 • Chuẩn bị cho học sinh tham dự Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp tỉnh năm học 2021-2022.

2. Yêu cầu

Kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi học sinh giỏi hiện hành, khách quan, công bằng và đánh giá thực chất kết quả học tập của học sinh.

NỘI DUNG

 1. Lịch thi, thời gian làm bài thi

 

 

Thời gian

Giờ phát

Giờ bắt

 

 

Ngày

Bài thi

đề thi cho

Giờ thu bài

 

làm bài

đầu làm bài

 

 

 

thí sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toán

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vật lí

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa học

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều ngày

Sinh học

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

25/9/2021

Tin học

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngữ văn

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch sử

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa lí

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GDCD

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Pháp

180 phút

14 giờ 00'

14 giờ 05'

17 giờ 05'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Công tác đề thi

2.1. Việc xây dựng đề thi

 • Đề thi do các Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn phân công giáo viên trong tổ, nhóm ra đề trên cơ sở bám sát đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Sở GD&ĐT hàng năm. Nội dung thi nằm trong những phần kiến thức đã được học tính đến thời điểm hiện tại.
 • Sáng ngày 24/9/2021, Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn hoặc giáo viên được phân công ra đề nộp đề thi và hướng dẫn chấm bản giấy về Ban giám hiệu (qua đ/c Dương Minh Khoa); ngày 01/10/2021, nộp đề thi và hướng dẫn chấm bản mềm (bản Word) sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa (nếu có).

2.2. Việc in sao, đóng gói, niêm phong

Nhân viên văn phòng tiếp nhận bộ đề thi từ Ban giám hiệu, tổ chức việc in sao, đóng gói, niêm phong theo số lượng thí sinh từng môn thi trong chiều ngày 24/9/2021. Mỗi môn in sao dự phòng 01 đề thi.

 • Lưu ý: Mọi công việc liên quan đến đề thi (ra đề, duyệt đề, in sao và bàn giao đề thi…) phải thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tuyệt đối tính an toàn và bảo mật.
 1. Đăng ký dự thi; chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ, ấn phẩm, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất (CSVC)
 2. Đăng ký dự thi
 • Đối tượng đăng ký dự thi: Học sinh đang được bồi dưỡng trong Đội tuyển học sinh giỏi chính thức của nhà trường năm học 2021-2022.
 • Điều kiện để dự thi: Thực hiện theo Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hiện hành.
 • Tập hợp danh sách đăng ký dự thi: Tổ trưởng, Nhóm trưởng chuyên môn tổ chức việc tập hợp đăng ký dự thi của học sinh; lập danh sách đăng ký dự thi gồm các thông tin: Stt, họ và tên, ngày sinh, giới tính, lớp, học lực, hạnh kiểm và điểm TB môn dự thi năm học 2020-2021 và gửi danh sách bản mềm cho đ/c Dương Minh Khoa qua email cá nhân (duongminhkhoa.c3hqv@quangninh.edu.vn) trong ngày 23/9/2021.

3.2. Chuẩn bị dữ liệu, hồ sơ thi; thông tin về Kỳ thi

 • Đ/c Phạm Thị Bích Thảo - giáo viên môn Tin học giúp chuẩn bị các dữ liệu, hồ sơ liên quan đến kỳ thi gồm:
 • Danh sách thí sinh (TS) sắp xếp theo thứ tự A, B, C, theo môn thi, phòng thi, số báo danh (bố trí TS của mỗi môn thi trong cùng 01 phòng): 04 bộ (dùng cho niêm yết chung, niêm yết trước cửa phòng thi, điều hành thi và mang lên phòng thi);

+ Tờ niêm yết lịch và thời gian làm bài thi:  02 bộ;

+ Sơ đồ bố trí phòng thi:                                                02 bộ;

+ Tờ niêm yết hiệu lệnh trống:                                  02 bộ;

+ Biên bản giao, nhận bài thi:                                    02 biên bản chung cho 11 môn;

+ Sơ đồ bố trí chỗ ngồi trong phòng thi:         01 sơ đồ/ phòng x 11 phòng;

+ Phiếu thu bài:                                                                       01 phiếu/ phòng x 11 phòng;

+ Phiếu chấm điểm:                                                            02 phiếu/ môn x 11 môn;

+ Biên bản vi phạm Quy chế thi:                            02 biên bản/ phòng thi.

 • Đ/c Phạm Thị Bích Thảo phối hợp với nhóm nhân viên văn phòng giúp Hội đồng thi niêm yết thông tin liên quan đến kỳ thi tại khu vực niêm yết chung, trước cửa các phòng thi và đưa thông tin này lên website của nhà trường.

3.3. Chuẩn bị ấn phẩm, văn phòng phẩm

Để phục vụ tổ chức thi, Tổ trưởng văn phòng chỉ đạo nhân viên chuẩn bị đầy đủ các loại ấn phẩm, văn phòng phẩm như sau:

+ Giấy làm bài kiểm tra tự luận được sắp xếp theo từng phòng thi (03 tờ/ thí sinh);

 • Giấy nháp - loại giấy nháp theo quy chuẩn - được sắp xếp theo từng phòng thi (03 tờ/ thí sinh);
 • Giấy để in sao đề thi; các loại bì, túi chuyên dụng trong các kỳ thi để chứa đề, đáp án, bài thi của thí sinh;
 • Băng dính để niêm phong, dập ghim, kéo cắt giấy, 03 bộ mút đếm, bút đánh số báo danh (loại mực xóa được).
 • Sáng ngày 25/9/2021, Văn phòng tổ chức bàn giao cho Thư ký Hội đồng thi toàn bộ ấn phẩm, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi. Khi tổ chức kiểm đếm, giao, nhận ấn phẩm, văn phòng phẩm, 02 bên lập biên bản chi tiết làm căn cứ bàn giao lại và thanh toán chi phí sau khi kết thúc kỳ thi.

3.4. Chuẩn bị cơ sở vật chất

 • Bộ phận phụ trách CSVC chuẩn bị các phòng thi tại nhà học B và C; kiểm tra và đảm bảo mỗi phòng có đủ bàn ghế cho TS dự thi và cán bộ coi thi. Các phòng đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đủ ánh sáng, quạt mát để phục vụ thi; chuẩn bị phòng chờ giáo viên tầng 1 làm nơi điều hành thi.
 • Riêng môn Tin học được tổ chức thi tại phòng thực hành Tin học, khu phòng học bộ môn. Nhóm giáo viên Tin học giúp Hội đồng thi chuẩn bị phương tiện, thiết bị, máy tính và phòng thi sẵn sàng cho thí sinh dự thi.
 • Đ/c Nhóm trưởng nhóm ngoại ngữ phân công giáo viên kiểm tra và chuẩn bị phương tiện cho phần thi nghe của môn tiếng Anh và tiếng Pháp.
 • Lưu ý: Các khâu chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ, ấn phẩm thi và văn phòng phẩm phải được hoàn tất trước ngày 25/9/2021.
 1. Tổ chức coi thi, chấm thi, công bố kết quả thi
 • Vận dụng Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hiện hành để triển khai các khâu trong kỳ thi trên nguyên tắc an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng.
 • Bài thi được chấm 01 vòng, tuân thủ theo hướng dẫn chấm và tính kết quả theo thang điểm 20.
 • Ngay sau buổi thi, giáo viên được phân công chấm thi (gọi tắt là giám khảo) nhận bàn giao bài thi và phiếu chấm điểm từ Hội đồng thi để thực hiện việc chấm thi.
 • Ngày 26/9/2021, giám khảo hoàn tất khâu chấm thi, nhập điểm bài thi của thí sinh vào tệp trực tuyến trên Googledrive gửi qua email cá nhân của giám khảo.
 • Ngày 27/9/2021:
 • Buổi sáng: giám khảo nộp bài thi đã chấm và phiếu chấm điểm cho đ/c Dương Minh Khoa; nhân viên văn phòng tiếp nhận phiếu chấm điểm từ đ/c Khoa, kiểm tra, đối chiếu với điểm đã nhập trên tệp trực tuyến trên Googledrive nhằm đảm bảo tính chính xác.
 • Buổi chiều: Thư ký Hội đồng thi in kết quả thi, phối hợp với nhân viên văn phòng thông báo kết quả thi đến thí sinh (niêm yết trên bảng tin).
 • Chậm nhất ngày 30/9/2021, giáo viên bồi dưỡng HSG chữa bài, rút kinh nghiệm cho học sinh, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan và đề xuất phúc khảo bài thi (nếu có).
 • Ngày 01/10/2021, Thư ký Hội đồng thi phối hợp với nhân viên văn phòng thông báo kết quả phúc khảo bài thi của học sinh (nếu có).

5. Kinh phí

Kinh phí chi tổ chức kỳ thi thực hiện theo Hướng dẫn tại Công văn số 2040/HD-SGDĐT ngày 02/8/2012 Quy định mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và được huy động từ các nguồn thu hợp pháp của nhà trường.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu nhà trường

 • Triển khai Kế hoạch này tới các tổ, nhóm chuyên môn, văn phòng, Ban chấp hành các đoàn thể, hội trong nhà trường.
 • Thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi khảo sát.
 • Huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện Kế hoạch.
 • Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục là đầu mối triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Hiệu trưởng.

2. Tổ trưởng/ Nhóm trưởng chuyên môn, văn phòng

 • Phổ biến chi tiết Kế hoạch này tới toàn thể giáo viên, nhân viên trong tổ.
 • Phân công, đôn đốc giáo viên, nhân viên xây dựng, in sao đề thi.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Ban giám hiệu và Hội đồng thi phân công.

3. Giáo viên, nhân viên

 • Giáo viên chủ nhiệm các lớp và giáo viên bộ môn thông báo chi tiết kế hoạch thi khảo sát này tới học sinh và CMHS; tuyên truyền, vận động học sinh đăng ký dự thi đầy đủ và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Ban giám hiệu, Hội đồng thi và Tổ trưởng/ Nhóm trưởng phân công.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi khảo sát chất lượng Đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 lần thứ 1 năm học 2021-2022 của trường THPT Hoàng Quốc Việt. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ban giám hiệu (qua PHT Dương Minh Khoa) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:

 • Hiệu trưởng & các Phó HT;
 • Các tổ chức đoàn thể & Ban đại diện CMHS;
 • Tổ trưởng chuyên môn, VP;
 • GVCN lớp 12, GV, NV nhà trường;
 • HS & CMHS lớp 12;
 • Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Dương Minh Khoa

 

 

 

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 176/ QĐ-THPTĐTr ngày 23/9/2021

của trường THPT Hoàng Quốc Việt)

_________

 

Stt

Thời gian

Hoạt động

Người thực hiện

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ngày 23/9/2021

Thông báo Kế hoạch tổ chức kỳ thi, Quyết định thành

Đ/c Khoa

 

 

 

 

 

 

lập và danh sách thành viên các Ban của Hội đồng thi.

 

 

 

 

 

2

 

Họp lãnh đạo, ủy viên Hội đồng thi (HĐT), phân công

Lãnh đạo HĐT

 

 

 

 

 

 

nhiệm vụ các thành viên.

 

 

 

 

 

3

 

Nộp danh sách đăng ký dự thi

Tổ  trưởng/  Nhóm  trưởng

 

 

 

 

 

CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ngày 24/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

- Sáng:

Nộp đề thi và hướng dẫn chấm bản giấy

Giáo viên ra đề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Chuẩn bị hồ sơ, ấn phẩm thi và văn phòng phẩm

Thư ký HĐT và văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

- Chiều:

Tiếp tục chuẩn bị hồ sơ, ấn phẩm thi và văn phòng phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

In sao, đóng gói, niêm phong đề thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Kiểm tra, chuẩn bị CSVC, thiết bị, máy tính phục vụ thi

Đ/c Khoa, nhóm GV Tin học

 

 

 

 

 

và ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Niêm yết thông tin về Kỳ thi, danh sách TS dự thi, sơ

Thư ký HĐT, văn phòng và

 

 

 

 

 

đồ phòng thi, ...

KTV phụ trách Website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Sáng ngày

Bàn giao hồ sơ, ấn phẩm thi và văn phòng phẩm cho

Thư ký HĐT & Tổ phục vụ

Lập

biên

bản

 

 

25/9/2021

Ban Coi thi

 

giao, nhận

 

 

 

 

 

 

Giáo

viên

 

12

Chiều ngày

Tổ chức coi thi theo lịch.

Ban Coi thi

HS

mặt

 

25/9/2021

trước

giờ

phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đề 15 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Thời gian

Hoạt động

Người thực hiện

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

13

17h15'

Bàn giao bài thi cho giám khảo

Thư ký HĐT và giám khảo

biên

bản

ngày 25/9/2021

giao, nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Ngày 26/9/2021

Chấm bài, lên điểm trên phiếu giấy và tệp trực tuyến

Giám khảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ngày 27/9/2021

 

 

 

 

 

 

 

Nộp bài thi đã chấm và phiếu chấm điểm giấy cho đ/c

 

biên

bản

16

- Buổi sáng:

Giám khảo

 

 

Dương Minh Khoa

 

giao, nhận

 

17

 

Kiểm tra, đối chiếu điểm giữa phiếu giấy và tệp trực

Văn phòng & Thư ký HĐT

 

 

 

 

 

tuyến trên Googledrive

 

 

 

 

18

- Buổi chiều:

In, duyệt và thông báo kết quả thi đến thí sinh (niêm yết

Lãnh đạo, Thư ký HĐT và

 

 

 

trên bảng tin)

văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chậm nhất

Chữa bài, rút kinh nghiệm cho học sinh, giải đáp các

 

 

 

 

19

thắc mắc, kiến nghị liên quan và đề xuất phúc khảo bài

Giáo viên bồi dưỡng HSG

 

 

 

ngày 30/9/2021

 

 

 

 

thi (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ngày

Chấm phúc khảo bài thi và thông báo kết quả phúc khảo

Giám khảo, Thư ký HĐT,

 

 

 

01/10/2021

bài thi của học sinh (nếu có)

văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

- Trước 16h 30'

- Bàn giao các bài thi đã chấm của học sinh cho HĐT.

Lãnh đạo, Thư ký HĐT và

 

 

 

Tổ trưởng các tổ chấm thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Ngày

Nộp đề thi và hướng dẫn chấm bản mềm (bản Word)

Giáo viên ra đề

 

 

 

 

01/10/2021

sau khi hoàn thành việc chỉnh sửa (nếu có)

 

 

 

 

 

______________

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 607
Năm 2021 : 5.358