KẾ HOẠCH  HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021- 2022

KẾ HOẠCH

 HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021- 2022

 

          Căn cứ công văn số 2562/SGD&ĐT - BCĐ ngày 13 tháng  9 năm 2021 của Ban chỉ đạo thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở ngành Giáo dục Quảng Ninh V/v thực hiện Qui chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2021 – 2022;

          Trường THPT Hoàng Quốc Việt  xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

I. Nguyên tắc

Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm học 2021 – 2022 là hình thức dân chủ trực tiếp để nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động tham gia quản lý và xây dựng trường học đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xây dựng thương hiệu nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương cũng như của cha mẹ học sinh.

 Hội nghị phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

1. Hội nghị được tiến hành dân chủ, thiết thực, đảm bảo nội dung quy định.

2. Hội nghị triệu tập toàn thể cán bộ, giáo viên, lao động và chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, viên chức, lao động dự Hội nghị.

3. Nghị quyết, quyết định của hội nghị chỉ có giá trị khi có trên 50% số người dự tán thành, không trái các quy định của Nhà nước và của Ngành.

4. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm và phối hợp với Ban Chấp hành công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, lao động; đảm bảo sự lãnh đạo của cấp uỷ .

II. Công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị

1. Họp trù bị

1.1 Thời gian: 14 giờ ngày 2/10/2021.

1.2 Thành phần gồm:  Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn .

1.3 Nội dung:

a, Thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch; mục tiêu; nội dung; dự kiến thời gian tổ chức hội nghị lao động năm học 2021 – 2022.

b,  Phân công chuẩn bị các nội dung cho hội nghị:

+ Hiệu trưởng: (Dự thảo) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; Báo cáo thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2020 - 2021; Kết quả thực hiện Qui chế dân chủ trong nhà trường; Tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường; Xây dựng dự thảo phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021 – 2022;  Dự thảo điều chỉnh, bổ sung các qui chế: Qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên nhân viên theo tháng (Qui chế thi đua của nhà trường), Qui chế thực hiện dân chủ, Qui chế chuyên môn... Ngoài ra, hiệu trưởng nhà trường thống nhất với công đoàn các nội dung công khai tại Hội nghị: Công khai kinh phí hoạt động (nguồn tài chính do nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác);  Nội dung công khai theo qui định tại thông tư 36/2017/TT – BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Ban Chấp hành công đoàn: (Dự thảo) Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020– 2021; dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua năm học 2021 – 2022; dự thảo bản giao ước thi đua; hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, xây dựng chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 – 2022.

2. Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập Hội nghị  :

2.1 Thời gian: từ ngày 2/10 đến 4/10/2021.

2.2 Thành phần lấy ý kiến: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Ban chấp hành công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Trưởng ban nữ công, Tổ trưởng các tổ chuyên môn, Tổ trưởng tổ văn phòng.

    1.  Nội dung lấy ý kiến:  Dự thảo các văn bản và các báo cáo do hiệu trưởng, Ban chấp hành công đoàn chuẩn bị (đã nêu ở mục II, 1, 1.3, b).
    2. Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh dự thảo các văn bản, báo cáo để lấy ý kiến tại hội nghị cấp tổ. Quyết định triệu tập hội nghị.

3. Hội nghị cấp tổ

3.1 Thời  gian: 14h ngày 5/10/2021.

3.2 Chủ tọa  hội nghị: Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng tổ công đoàn.

- Thư ký hội nghị do chủ tọa cử.

3.3  Nội dung:

- Góp ý vào các bản dự thảo: Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021; Phương hướng năm học 2021 - 2022; Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2020 - 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 – 2021;  dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 của công đoàn; thực hiện Quy chế dân chủ; Qui chế thi đua; Qui chế chi tiêu nội bộ; Qui chế chuyên môn và các văn bản khác.

- Đóng góp ý kiến cho Ban giám hiệu và các tổ chức trong nhà trường những giải pháp (biện pháp) để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; Đóng góp ý kiến cho Ban chấp hành công đoàn những giải pháp (biện pháp) để nâng cao đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Những kiến nghị, đề xuất với Ban giám hiệu; yêu cầu giải đáp các vấn đề còn vướng mắc.

+ Bình bầu cán bộ, viên chức, lao động đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng ( mỗi tổ 01 đồng chí).

3.4  Sau Hội nghị, đề nghị các tổ tổng hợp ý kiến kiến nghị của tổ đề nghị Hiệu trưởng nhà trường giải đáp, nộp biên bản về đ.c Hiệu trưởng.

4 . Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động cấp trường

4.1  Thời gian: 7 giờ, thứ 6 ngày 8 /10/2021

4.2  Thành phần dự Hội nghị: 100% cán bộ, viên chức, người lao động ( Hội nghị toàn thể)

4.3  Trang phục:

- Giáo viên, nhân viên nữ: áo dài truyền thống nhà trường.

- Giáo viên nam: Áo sơmi trắng, canavat xanh, quần âu.

4.4  Nội dung, chương trình:

STT

Nội dung chương trình

1

Ổn định tổ chức,  tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu.

2

Bầu đoàn Chủ tịch và cử thư kí Hội nghị.

3

Đoàn chủ tịch tổng hợp, báo cáo tình hình,  số lượng cán bộ, viên chức, lao động dự hội nghị. Thông qua chương trình của Hội nghị.

4

Trình bày các báo cáo của Hội nghị

4.1

Báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021; Phương hướng năm học 2021 - 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết cán bộ, viên chức lao động năm học 20120 – 2021.

4.2

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2020 – 2021; dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua năm học 2021– 2022 của công đoàn;

4.3

Thông qua Báo cáo tài chính và các khoản thu chi theo qui định.

4.4

Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Phương hướng hoạt động Ban TT nhân dân.

5

Các tham luận.

6

Thông qua các qui chế: Qui chế Thi đua, Qui chế Chi tiêu nội bộ, Qui chế dân chủ, Qui chế chuyên môn.

7

Thảo luận và giải đáp thắc mắc ý kiến của cán bộ, viên chức, lao động.

8

Khen thưởng.

9

Phát động phong trào thi đua và kí kết giao ước thi đua.

10

Thông qua nghị quyết Hội nghị.

4.5 Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Hội nghị cấp trường ( có Bảng phân công nhiệm vụ kèm theo).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động  năm học 2021 – 2022, các tổ chức, cá nhân trong nhà trường căn cứ kế hoạch thực hiện. Nếu có vướng mắc phản ánh với Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch công đoàn.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Thị Ngọc Trâm

                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                             (Đã ký)

 

 

 

                                       Vũ Thị Thu Huyền

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 16
Tháng 10 : 606
Năm 2021 : 5.357